Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Αναστολή λειτουργίας.....τα λεμε στο μέλλον....................

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ!!!!!! Επικίνδυνες μεθοδεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την "εγκληματική χρήση των όπλων" που μπορεί να υπονομεύσουν το μέλλον του κυνηγιού!!!!!

Πρόσφατες διεθνείς αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες συνιστούν κίνδυνο για περιορισμό της κατοχής και χρήσης των κυνηγετικών όπλων στη χώρα μας.

Το φαινομενικά αθώο!!! ερωτηματολόγιο στην πραγματικότητα κρύβει πολλούς κινδύνους. Κύριος στόχος της Επιτροπής είναι να χρησιμοποιήσει τις απαντήσεις ως πρόσχημα για να προχωρήσει σε αποφάσεις που δεν γνωρίζουμε και που προμηνύονται επικίνδυνες για εμάς. Κάτι που δεν πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να συμβεί αφού η υπάρχουσα Οδηγία ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής ασφάλειας.
Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι κατευθυνόμενες (παραπλανητικές) και έχουν διατυπωθεί έτσι ώστε να ωθήσουν τον καθένα μας να αποδεχθεί την αναγκαιότητα και νέων δράσεων από την Ε.Ε.
Οργανώσεις και άτομα που ιδεολογικά αντιτίθεται στη χρήση των πυροβόλων όπλων ή/και κυνήγι αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή ενεργά.
Επομένως, κρίνεται επιβεβλημένη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, τους φορείς που ασχολούνται με το κυνήγι αλλά και από κάθε κυνηγό ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, ο καθένας μας πρέπει να ενθαρρύνει γνωστούς και φίλους του να πράξουν το ίδιο.
Η διαβούλευση είναι σε ισχύ μέχρι τις 17 Ιουνίου 2013, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε όλοι οι κυνηγοί για να μην δούμε νέα μέτρα που θα πλήξουν το κυνήγι μας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια μια σειρά από οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου:
1.Μεταβείτε στο παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ReduceFirearmsRisk
2.Επιλέξτε τη γλώσσα σας από το εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
3. Αναφέρετε τη χώρα σας, είτε είστε ιδιώτης ή οργανισμός και το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού.
4. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις κάνοντας κλικ στην επιλογή «1». Για ορισμένες ερωτήσεις η επιλογή «1» μπορεί να φαίνεται λίγο ακραία αλλά πρέπει να έχετε κατά νου ότι σχεδόν όλες οι ερωτήσεις είναι προκατειλημμένες (παραπλανητικές) και έχουν διατυπωθεί έτσι ώστε να ωθήσουν τον αναγνώστη να αποδεχθεί την αναγκαιότητα ορισμένων δράσεων από την Ε.Ε. Επιπλέον η εθνική νομοθεσία για τα ζητήματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο, ήδη υπάρχει.
5. Δε χρειάζεται να απαντήσετε στις προαιρετικές ερωτήσεις που απαιτούν πρόσθετα σχόλια (ερωτήσεις Β.4, C.11, D.5 και E.6) ή αν το κάνετε προσθέστε το εξής σχόλιο «Η Οδηγία για τα πυροβόλα όπλα ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της Ευρωπαϊκής και Εθνικής ασφάλειας». 
6. Αφού έχετε απαντήσει στις ερωτήσεις, ως μέτρο ασφαλείας για την αποφυγή δημιουργίας απαντήσεων αυτόματα από τον υπολογιστή, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς ή/και τα γράμματα τα οποία θα εμφανιστούν στην οθόνη και να τα επικυρώσετε (επιβεβαιώσετε).
7. Οι απαντήσεις σας θα υποβληθούν στη συνέχεια. Μπορείτε να τις δείτε ή/και να τις αποθηκεύσετε σε μορφή PDF.

Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας - Νέο ερωτηματολόγιο υποψηφίων νέων κυνηγών

Με την αριθμ. 12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας. Μετά απο πολλά χρόνια άλλαξε το ερωτηματολόγιο εξέτασης των υποψήφιων κυνηγών. Εμπλουτίστηκε με φωτογραφίες θηραμάτων τα οποία οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν. Εκτός απο φωτογραφίες θηραμάτων, το νέο ερωτηματολόγιο περιέχει εικόνες, σκίτσα κ.λπ. όπου θα ο εξεταζόμενος να επιλέξει τον σωστό τρόπο σκόπευσης, κρατήματος όπλου και άλλα πολλά που αξίζει να δείτε στο παράρτημα Α της απόφασης.

Α. Δικαιολογητικά:
Για τους ημεδαπούς κυνηγούς, τους ομογενείς υπηκόους ξένων κρατών, τους υπηκόους κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν τις 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους:
1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας θήρας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου (A.K.K.O) ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό η ατομικό) για την κάλυψη από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου.
4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, άρθρο 8 του ν. 3208/2003 και ισχύει σήμερα.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράβαση των αδικημάτων των εδ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.Δ. 86/1969 ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την 8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δικαιούται της έκδοσης άδειας θήρας.
Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των ανωτέρω αδικημάτων, στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, το είδος της ποινής, η τυχόν χορηγηθείσα αναστολή της ή επί τυχόν εκτίσεως της ποινής, ο ακριβής χρόνος που παρήλθε απ’ αυτήν.
Οι παλαιοί κυνηγοί στην υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνουν επιπλέον ότι «είναι κάτοχοι άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή βεβαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου»
6. Οι κυνηγοί οι οποίοι εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:
6.1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
6.2. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις
σχετικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας.
6.3 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. Το αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και για τους παλιούς κυνηγούς οι οποίοι εκδίδουν άδεια θήρας σε διαφορετική δασική αρχή, λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια, για τη χορήγηση άδειας θήρας, δασική αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου. Εξαιρείται το δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. 2, το οποίο απαιτείται μόνο για τους νέους κυνηγούς.
Η αστυνομική αρχή υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ενημερώσει την αρμόδια δασική αρχή η οποία ανακαλεί αμέσως την άδεια θήρας, ειδοποιώντας τον κυνηγό να παραδώσει το ατομικό βιβλιάριο θήρας.
Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται με άδεια θήρας μέσω του συνεργαζόμενου και αναγνωρισμένου από το ΥΠ.Α.Α.Τ (νυν από το ΥΠ.Ε.Κ.Α) κυνηγετικού συλλόγου καταθέτουν την αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά στον κυνηγετικό σύλλογο. Ο κυνηγετικός σύλλογος αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του ατομικού βιβλιαρίου θήρας, τα υποβάλλει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια δασική αρχή για έλεγχο και υπογραφή. Το βιβλιάριο στη συνέχεια παραδίδεται μέσω κυνηγετικού συλλόγου στον αιτούντα, ενώ τα κατατεθέντα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο της αρμόδιας δασικής αρχής

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Καλό μήνα...

Απίστευτη φάση κυνηγίου.....Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Ενημερωτική εκδήλωση για τη λύσσα

Ενημερωτική εκδήλωση για τη λύσσα
πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κατερίνης, τη Δευτέρα 19/11/2012 διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία ενημερωτική ημερίδα για τα μέλη του, σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Εκάβη» που παραχωρήθηκε ευγενικά από το Δήμο Κατερίνης.
Τη συζήτηση άνοιξαν ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π. Ε. Πιερίας κ. Α. Βουλτσίδης και ο κτηνίατρος της ίδιας Υπηρεσίας κ. Μ. Κακάνης οι  οποίοι αναφέρθηκαν στις εξελίξεις που σηματοδοτούν τα πρόσφατα κρούσματα λύσσας που εντοπίστηκαν στη Δυτική Μακεδονία.
Οι εκπρόσωποι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, μαζί με τις εύστοχες ερωτήσεις των κυνηγών που συμμετείχαν και τις τοποθετήσεις του Επιστημονικού Συνεργάτη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ) κ. Α. Γκάσιου εκτιμάται πως κάλυψαν πλήρως το θέμα.
Συγκεκριμένα δόθηκαν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο της μετάδοσης της νόσου, για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε θεσμικό επίπεδο, για τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των κυνηγών στην επιτήρηση της νόσου, για τις ενέργειες πρόληψης και προφύλαξης από τη λύσσα καθώς και αυτές για την αντιμετώπισή της σε περίπτωση μόλυνσης τόσο στα κυνηγόσκυλα όσο και στους κυνηγούς.
Ο κ. Βουλτσίδης στη διάρκεια της ομιλίας του υπερθεμάτισε για το επίπεδο της δομής και της λειτουργίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι κυνηγοί είναι οι μόνοι που μπορούν πρακτικά να συνδράμουν τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε θεσμικό επίπεδο και σχετίζονται με τη συλλογή δειγμάτων όπως έγινε και στην περίπτωση της νόσου των πτηνών».
Μετά την εκτενή συζήτηση σχετικά με τη λύσσα, τη σκυτάλη των ομιλητών παρέλαβε ο Επιστημονικός Συνεργάτης της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, Δασολόγος, κ. Α. Γκάσιος ο οποίος παρουσίασε σειρά διαφανειών σχετικών με τη Βιολογία, τη Θήρα και τη Διαχείριση του Αγριόχοιρου στην Ελλάδα.
Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΣΤ ΚΟΜΑΘ κ. Α. Γιαπουτζή, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των Κυνηγετικών Οργανώσεων τόσο ειδικά στο θέμα της λύσσας όσο και ευρύτερα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους κυνηγούς πάνω στα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες έντυπα της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ και συγκεκριμένα η ετήσια έκδοση «Πάνθηρας, τα πάντα περί θήρας» καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το χειρισμό των θηραμάτων.
Η συγκεκριμένη ημερίδα αποτελεί τη δεύτερη του είδους μέσα στον τελευταίο μήνα και δείχνει την πρόθεση της Διοίκησης του Κ. Σ. Κατερίνης για συνεχή επαφή και ενημέρωση των κυνηγών μελών του τόσο σε θέματα αιχμής όπως η λύσσα όσο και σε θέματα διαχρονικά που σχετίζονται με τη θήρα. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17/9 παρουσία του Επιστημονικού Συνεργάτη της ΣΤ’  ΚΟΜΑΘ και περιλάμβανε ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη του Συλλόγου.
Τα μέλη του Δ.Σ του Κ. Σ. Κατερίνης ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους κ. Βουλτσίδη και Κακάνη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Πιερίας, τους κ. Γιαπουτζή και Γκάσιο από τη ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ καθώς και τα μέλη του Συλλόγου που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Για τον Κ. Σ. Κατερίνης,

Με τιμή,

                     Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

         Χαρισσόπουλος Διονύσιος                                       Καραπέτσας Στέφανος

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Οι μπεκάτσες ήταν ντροπαλές....

Σήμερα το πρόγραμμα είχε αναζήτηση βελουδομάτας. Το μέρος με έλατα και πουρνάρια, ανάμεικτα. Δύο μπεκάτσες ανακάλυψε ο Ζίκο αλλά οι κυρίες ήταν ντροπαλές και έτσι στα συνωλικά 3 σηκώματα που κάναμε τις δύο φορές απλά την ακούσαμε να φεύγει από την άλλη μεριά του πουρναριού και την τρίτη συνέβη κάτι που είχε συμβεί και πέρισυ στο ίδιο μέρος..... Κάποια στιγμή σταμάτησα στο δάσος να βγάλω μια φωτογραφία διότι μου άρεσε το τοπίο παρέα με τον συγκυνηγό μου. Την ώρα που είχα την μηχανή στα χέρια η μπεκάτσα έκανε την εμφάνιση της προφανώς για να μου πει οτι σήμερα μας κέρδισε κατά κράτος.... και ενώ εγώ προσπαθούσα να βλαλω την μηχανή στην τσέπη μου λέγοντας μερικά γαλλικά...μια φάσα από το πουθενά περνούσε ανάμεσα στα έλατα.... Έτσι είναι η φύση και το κυνήγι, κάτι χάνεις κάτι κερδίζεις... Σε λίγο ο Ζίκο απορτάριζε το περίεργο πτηνό το οποίο δεν είχε ξαναδεί στην κυνηγετική του πορεία.....

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Νέα επιτυχία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘΣε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση εντοπίσθηκαν τέσσερα άτομα σε ορεινή περιοχή του Ν. Χαλκιδικής που συμμετείχαν σε οργανωμένη επιχείρηση παράνομης θήρας.
Συγκεκριμένα οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης εδώ και λίγες μέρες είχαν εντοπίσει κατά τις συχνές περιπολιες που πραγματοποιούν έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό, με πολύπλοκο ηλεκτρολογικό σύστημα, καλώδια και άλλα εξαρτήματα, που θα λειτουργούσε ως παγίδα σε πιθανή διέλευση αγριόχοιρου. Δεν υπήρχε όμως όπλο τοποθετημένο. Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκε όπλο πάνω σε τρίποδα και αμέσως δύο Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες και ένας δασοφύλακας του Δασαρχείου Αρναίας προσέτρεξαν για τη σύλληψη των παρανόμων. Ακολούθησε μικροσυμπλοκή καθώς υπήρχε άρνηση για την παράδοση του όπλου. Τελικά οι παράνομοι τράπηκαν σε φυγή, αλλά όλος ο μηχανισμός κατασχέθηκε μαζί με το όπλο (ένα 22άρι πολεμικό όπλο), σιγαστήρας, φακοί  μαζί με διόπτρες νυκτός και θερμική κάμερα.Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Αναμένοντας την έναρξη ....φροντίζουμε τ' άλλα....

Προσωπικά μπορώ να λέω οτι έχω δοκιμάσει όλα τα συστήματα σχεδόν που κυκλοφορούν για στήριξη των κουτιών μεταφοράς σκύλων. Και όταν λέω όλα εννοώ όλα (όπως λέει και η διαφήμιση). Κάποιες είχαν κάποια θετικά στοιχεία αλλά το αποτέλεσμα σε κάποιον που ψάχνεται και θέλει κάτι το οποίο να συνδυάζει την ευχρηστία με την καλαισθησία και την λειτουργικότητα δεν μπορούσε να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό το συναίσθημα ερχόταν να το επιβεβαιώσει και η αρνητική σκέψη οτι ωχ, πρέπει να βάλω την βάση με το σκυλόκουτο πάλι.... Και αυτό από μόνο του για κάποιον κυνηγό είναι αρνητικό. Ειδικότερα εάν χρειαζόταν και δεύτερο άτομο για να τον βοηθήσει τότε η όλη κατάσταση ήταν απαγορευτική και έτσι τουλάχιστον εγώ κατέληγα να χρησιμοποιώ το πλαστικό κουτί μεταφοράς εσωτερικά του αυτοκινήτου και να αφήνω την τοποθέτηση της εξωτερικής κούτας μόνο εάν έφευγα για Σ/Κ. Όλα αυτά βέβαια ίσχυαν μέχρι που ανακάλυψα το bak rak στην έκθεση Diana. Εκεί είδα το σύστημα το οποίο εισάγει ο Γιάννης Σάλιαρης και ήρθε ο καιρός να δοκιμάσουμε στο τωρινό αυτοκίνητο μου (daihatsu terios) το σύστημα αυτό σε κουτί Classy Kennels του Δ. Δραγατάκη. Το μόνο που έχω να πω συνάδελφοι είναι οτι η βάση αυτή τουλάχιστον για μένα είναι οτι καλύτερο κυκλοφορεί αυτήν την στιγμή στην αγορά πάντα σε σχέση τιμής - ποιότητας - δυνατοτήτων και αυτό βέβαια είναι καθαρά προσωπική μου άποψη με βάση την εμπειρία μου καθώς επαναλαμβάνω, έχω χρησιμοποιήσει συστήματα βάσης όλων των Ελλήνων κατασκευαστών χωρίς να χρειάζεται να πω ονόματα και τύπους. Τα χαρακτηριστικά που με κάνουν να το λέω αυτό είναι : δυνατότητα τοποθέτησης από ένα άτομο, άνοιγμα της πίσω πόρτας του αυτοκινήτου, καθόλου τσόγος στην σύνδεση με τον κοτσαδόρο, ευκολία <<κλειδώματος>> με τον κοτσαδόρο( μία βίδα), ΜΗ κατάργηση του κοτσαδόρου από την ευκολία που έχουμε στο να μπαίνει και να βγαίνει η βάση από την μπίλια (με μία βίδα), ΚΑΘΟΛΟΥ <<τράυμα>> στην μπίλια του κοτσαδόρου και τέλος καλαισθησία για εμάς αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να νομίζουν οτι από αυτό κινδυνεύει κάποιος άλλος (τροχονόμοι). Παρακάτω παραθέτω και κάποιες φωτό από την τοποθέτηση στο δικό μου αυτοκίνητο κάτι που έκανε ο Γιάννης άριστα.


 στο κουτί έχω προσαρμόσει και μια ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας με μικρό κόστος (Κίνα γαρ) η οποία όταν βάζεις όπισθεν μεταδίδει σε μια μικρή οθόνη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου την εικόνα πίσω.


 αν και δεν φαίνεται καλά λόγω της φωτό από κινητό, βλέπεις πίσω ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.


 ο Γιάννης τοποθέτησε και δύο χερούλια στο πάνω μέρος της κούτας οπότε όλα έγιναν πιο εύκολα για την μεταφορά της.

 αφού έχει αφαιρεθεί συρταρωτά το κουτί μένει η βάση.Τρίτη 29 Μαΐου 2012

 
 
 
 O Κ. Σ. Άνδρου στην προσπάθεια του να στηρίξει τους άπορους συνανθρώπους μας, αυτές τις δύσκολες μέρες για την Ελλάδα, σε συνεργασία με τα Super Market της Άνδρου δημιούργησε καλάθια αλληλεγγύης στα οποία ο καθένας μπορεί να βάλει τρόφιμα όπως γάλα, όσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες και γενικά τρόφιμα μακράς διάρκειας. Είμαστε σίγουροι οτι οι άνθρωποι της Άνδρου θα ανταποκριθούν όπως έκαναν και με την συγκέντρωση των ρούχων, η οποία συνεχίζεται. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα super market ΒΡΕΤΟΣ, ΓΟΝΕΟΣ, ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ, ΠΡΩΙΟΣ, ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ, για την συνεργασία τους καθώς και για την στήριξη τους σ'αυτήν την προσπάθεια μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.  

Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Επισκέψεις σχολέιων σε πυρήνες προσαρμογής θηραμάτων

Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης
’Αυξάνονται κάθε χρόνο οι επισκέψεις των σχολείων στο πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων του Συλλόγου μας’’

Ο πυρήνας προσαρμογής θηραμάτων του συλλόγου μας είναι μια περιφραγμένη έκταση 52 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκεται στο Σέλερο – Ξάνθης, είναι μια προσπάθεια πολλών ετών που όλα τα Διοικητικά Συμβούλια έβαλαν ένα λιθαράκι για να πραγματοποιηθεί αυτό το κόσμημα του Συλλόγου μας,  στο πρώτο τμήμα υπάρχει το φυλάκιο, κιόσκια, δέντρα και η Εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου που συνθέτουν ένα ειδυλλιακό τοπίο, στο δεύτερο τμήμα υπάρχουν οι κλωβοί των θηραμάτων.
Πριν από μερικά χρόνια το συμβούλιο αποφάσισε ο χώρος να διατίθεται στα σχολεία της περιοχής μας και όχι μόνο ως τόπος ημερήσιας εκδρομής, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερή αύξηση στα σχολεία που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις,  αλλά φέτος έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση των επισκεπτών ιδίως αυτή την εποχή, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι ενθουσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις και την φιλοξενία, όπως επίσης και οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά λαγούς, αγριόχοιρους, φασιανούς, πέρδικες και άλλα ζώα που υπάρχουν εκεί.
Με αυτήν την κίνηση θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά την τοπική κοινωνία να αναδείξουμε το έργο του συλλόγου μας και να δείξουμε την πραγματική εικόνα του Έλληνα κυνηγού και των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων.
ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΚΣΕ & Δ΄ΚΟΣΕ

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τους έκοψαν χτες 14/2/2012 η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας και η 
Δ' ΚΟΣΕ σε μια μεγαλόπρεπη εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στο ξενοδοχείο Ledra Marriott.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Κυνηγετικών Συλλόγων και πλήθος επίσημων προσκεκλημένων. Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου λάμπρυνε την εκδήλωση καθώς ευλόγησε την πίτα της Συνομοσπονδίας. Οι πολιτικοί οι οποίοι παρέστησαν ξεπέρασαν τα 25 άτομα από κάθε πολιτική παράταξη του τόπου μας.  Τέλος ο κυνηγετικός κόσμος βρήκε ευκαιρία να τα πει με βασικό θέμα τι άλλο από το κυνήγι. Η οργάνωση ήταν πολύ καλή δείγμα της δουλειάς που είχε γίνει από τους υπευθύνους. Εμείς ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία και ας ελπίσουμε με την χώρα μας και τους Έλληνες σε καλύτερες ημέρες.